Algemene leveringsvoorwaardendownloads: 324 | type: pdf | size: 79 kB

Algemene leveringsvoorwaarden Winkelinrichting Midden Nederland

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, gedaan door Winkelinrichting Midden Nederland BV (hierna: WMN) aan c.q. met opdrachtgevers en/of afnemers.

(hierna gezamenlijk: Afnemer)

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

2.1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door WMN binnen 14 werkdagen na ontvangst van aanvaarding worden herroepen. Aanvaardingen dienen in beginsel schriftelijk plaats te vinden, doch WMN is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren, als ware deze schriftelijk gedaan.

2.2. In geval van opdracht door Afnemer zonder voorafgaande aanbieding door WMN, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer WMN deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.3. In reclamemateriaal in de ruimste zin des woords, zoals catalogi etc. opgenomen gegevens zijn voor WMN nimmer bindend.

2.4. In haar aanbiedingen geeft WMN de maten en overige gegevens bij benadering op, tenzij WMN schriftelijk verklaard heeft dat die gegevens exact zijn. De door WMN in het offertestadium gemaakte of getoonde tekeningen, schetsen of afbeeldingen zijn vrijblijvend en houden geen verplichting tot levering in.

2.5. WMN erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, haar door of namens Afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Afnemers zal WMN vrijwaren voor eventuele afspraken van derden, voortspruitend uit bedoelde onjuistheden.

2.6. De aan Afnemer in het kader van de offerte beschikbaar gestelde bescheiden, zoals ontwerp,tekeningen, afbeeldingen, prijsberekening, prijscouranten enz. blijven onvervreemdbaar eigendom van WMN deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt. De bij offertes behorende bescheiden moeten op eerste verzoek van WMN of, indien de opdracht uiteindelijk niet wordt verstrekt, onverwijld, aan WMN worden teruggegeven. Indien in strijd met dit lid wordt gehandeld verbeurd de Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling of toerekenbaarheid is vereist, een direct opeisbare boete van

€ 500,= per overtreding en € 50,= voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WMN op vergoeding van de werkelijk geleden schade. Het is Afnemer verboden om de in dit artikellid bedoelde gegevens en bescheiden zelf te gebruiken anders dan de in het kader van de met WMN gesloten overeenkomsten.

2.7. Tenzij schriftelijk anders blijkt, zijn in de aanbiedingen van WMN geen bijkomende diensten of leveringen begrepen.

2.8. Mondelinge aanbiedingen, offertes, afspraken en bedingen binden WMN eerst nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door haar directie of een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.

3. PRIJZEN

3.1. Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. en tevens exclusief handeling- alsmede verzendkosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven of overeengekomen. Als overeengekomen prijs geldt die vermeld in de geldende offerte c.q. opdracht -bevestiging of, indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging volgt, de factuur. Leveringen zijn af magazijn Lunteren tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien levering franco is aangegeven in de offerte c.q. opdrachtbevestiging gelden de vervoerskosten voor levering binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws- Vlaanderen. WMN is gerechtigd hiervoor additionele kosten in rekening te brengen. Verzending vindt dan plaats op verzoek van Afnemer en voor diens rekening en risico.

3.2. De geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Indien na het afgeven van een offerte of na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogende omstandigheden optreden, zoals stijging der lonen of de prijzen van materialen dan wel regeringsmaatregelen, zoals sociale lasten omzetbelasting e.d., of waardevermindering van Nederlandse valuta of wijziging van buitenlandse valuta, is WMN gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. WMN stelt Afnemer zo spoedig mogelijk van dergelijke prijsaanpassingen in kennis. Afnemer heeft in dit geval geen recht op ontbinding op enige vordering terzake van geleden schade. In geval van sterke kostprijsverhoging voor WMN uit andere oorzaak dan in vorige alinea genoemd, heeft WMN het recht de verhoging aan Afnemer door te berekenen, mits WMN daarvan mededeling doet uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum. Afnemer heeft in dit geval het recht de overeenkomst binnen vier werkdagen na bedoelde mededeling door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hem enige vordering terzake van geleden schade toekomt. Maakt Afnemer van deze mogelijkheid geen gebruik, dan wordt hij geacht de aanpassing te hebben aanvaard.

3.3. In de overeengekomen prijs is niet begrepen:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-,

stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas, water of het elektriciteitsnet;

c. het schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds, of het reinigen of verwijderen van andere zaken dan het door WMN geleverde;

d. retourname alsmede verwerkingskosten van verpakkingsmateriaal.

4. LEVERING

4.1. Datum en tijdstip van levering zijn voor WMN alleen bindend indien opgenomen in de schriftelijke offerte c.q. opdrachtbevestiging en dan behoudens overmacht.

5. AFNAMEPLICHT

5.1. Afnemer is verplicht de, voor het verrichten van de WMN werkzaamheden, noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.

5.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. Afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkocht goederen.

5.3. Alle kosten van WMN, voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening van Afnemer, zulks onverminderd haar overige rechten terzake deze tekortkoming van Afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag en risico, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

6. AFLEVERING, MONTAGE EN INSTALLATIE

6.1. Afnemer dient WMN in de gelegenheid te stellen montage te doen plaatsvinden onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren.

6.2. Afnemer is gehouden voor aanvang van de montage in de hem toegezonden tekeningen opgegeven maten en gegevens te controleren en daarbij geconstateerde onjuistheden c.q. gewenste wijzigingen/aanpassingen tijdig door te geven. Afnemer staat in voor de geschiktheid van de constructie van het gebouw waarin de producten worden gemonteerd.

6.3. Afnemer is onder andere verplicht er voor te zorgen:

a. dat de plaats, waar de te monteren materialen en gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden zodanig is dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemd- ing redelijkerwijs niet kan plaatsvinden;

b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en montage moet geschieden, gelijkvloers en onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering en montage mogelijk te doen zijn;

c. dat indien voor montage, plaatsing en/of aflevering een takel, lift of kraan of ander gelijksoortig materieel gebruikt moet worden, waarop gemonteerd moet worden, de gelegenheid daartoe aanwezig is en voorbereidende maatregelen getroffen zijn;

d. de vloeren, waarop gemonteerd moet worden zoveel mogelijk vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

e. dat in de ruimten, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, water en zonodig verwarming is gezorgd;

f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimten werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat WMN met haar werkzaamheden aanvangt.

6.4. Afnemer is aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van producten en gereedschappen, tenzij van de zijde van WMN sprake is van grove schuld of opzet.

6.5. WMN is gerechtigd Afnemer haar extra kosten door te berekenen indien en voor zover montagewerkzaamheden plaats moeten vinden buiten de normale werkuren.

6.6. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Afnemer. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan Afnemer mededeling is gedaan. Eventuele na oplevering nog te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. In ieder geval heeft oplevering plaatsgevonden zodra Afnemer het geleverde feitelijk in gebruik neemt.

6.7. WMN zal voor haar rekening en ten behoeve van Afnemer zorgdragen voor een verzekering van het door haar geleverde materiaal tegen brand- en waterschade voor de duur van de uit te voeren werkzaamheden, welke verzekering eindigt op de dag van oplevering c.q. feitelijke ingebruikname door Afnemer. Ingeval zich tijdens bedoelde verzekeringstermijn een dergelijke schade voordoet heeft Afnemer recht op vergoeding van deze schade, zulks in de vorm van door WMN opnieuw te leveren materialen, waarvan de tegenwaarde maximaal die kan zijn welke de verzekeringsmaatschappij aan WMN uitkeert.

6.8. WMN aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die Afnemer zelf ter beschikking stelt of dwingend ter verwerking voorschrijft.

6.9. Ingeval Afnemer geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht voor gehele of gedeeltelijke opbouw en/of montage van door WMN geleverde goederen geeft, draagt WMN geen enkele aansprakelijkheid voor de organisatie,

werkzaamheden noch resultaat van de montage. Door Afnemer eventueel later ingeroepen hulp, waarvan de specificatie door WMN vooraf schriftelijk moet zijn bevestigd, impliceert niet dat WMN op enigerlei wijze (mede) aansprakelijk zal zijn voor het totaalresultaat van de montage.

7. RECLAME

7.1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij Afnemer. Indien transportschade wordt geconstateerd dient Afnemer ervoor te dragen dat de vervoerder daarvan aantekening maakt op de vrachtbrief of afleveringsbon. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist. Afnemer dient evenwel direct bij aflevering het geleverde te controleren op transportschade.

7.2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen bij WMN te zijn ingediend.

7.3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt c.q. opgeleverd, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van WMN daarvoor en daardoor vervallen.

7.4. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

7.5. WMN is ingeval terecht bevonden reclame slechts gehouden tot aanvulling van het ontbrekende of vervanging of herstel van de onvolkomenheid. Afnemer heeft geen andere rechten of rechtsvorderingen terzake. In het bijzonder doch niet uitsluitend geen aanspraken op vergoeding van kosten van demontage of hermontage.

8. BETALING

8.1. WMN is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door WMN afzonderlijk worden gefactureerd.

8.3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4. Indien afnemer niet binnen deze termijn betaalt, heeft WMN het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de aan WMN verder toekomende rechten terzake.

8.5. Alle buitengerechtelijke incassokosten dienen te worden berekend volgens het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012, één en ander onverminderd het recht van WMN om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.

8.6. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van WMN, of op een door WMN aan te wijzen rekening in Nederland zonder dat enig beroep op een opschortingsgrond is toegestaan.

8.7. Verrekening is niet toegestaan, tenzij WMN de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.

8.8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. FAILLISSEMENT ETC.

9.1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surcéance van betaling of onder curatele stelling van Afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In deze gevallen is WMN gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de WMN verder toekomende rechten. WMN is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle door WMN geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is Afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.

10.2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en Afnemer in verzuim is c.q. WMN goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in verzuim zal geraken, kan WMN zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Afnemer verleent WMN de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door WMN zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande het recht van WMN om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.

10.3. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

11. RETENTIERECHT

11.1. WMN is bevoegd om alle zaken die zij van Afnemer onder haar heeft, onder zich te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens WMN, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben om een afgifteplicht te rechtvaardigen, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van WMN vallen uit haar macht, dan is WMN gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Ingeval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-goede levering, hoe ook, is aan de plicht van WMN tot vergoeding van schade volledig voldaan door hetgeen door Afnemer bij WMN is gekocht c.q. waartoe aan WMN opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar keuze van WMN.

12.2. De aansprakelijkheid van WMN is uitdrukkelijk beperkt tot het in

lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat WMN nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, daaronder begrepen, en zij mitsdien niet gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Afnemer of welke andere schade ook.

12.3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele

aansprakelijkheid van WMN uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

13. OVERMACHT

13.1. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van WMN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand,

werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog , overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of

doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van WMN kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld kan de overeenkomst door een buitenrechtelijke verklaring van de kant van WMN worden ontbonden. Het stellen van een termijn hieraan is niet nodig.

14. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. Auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al haar producten berusten bij WMN, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt. Zulks tenzij Afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met WMN schriftelijk overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft.

14.2. Afnemer vrijwaart WMN voor en stelt haar volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door WMN van door Afnemer ter beschikking gestelde voorgeschreven of gewenste vormen, ontwerpen of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door WMN van de mede volgens die gegevens vervaardigde producten.

15. HOOFDELIJKHEID

15.1. Indien WMN met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

16. GESCHILLENREGELING

16.1. Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomsten van WMN, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van WMN.

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WMN, alsmede alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Contact WMN

0318 - 48 15 89
0318 - 48 16 40
Stuur ons een e-mail